Informatie over jeugd- en jongerenwerk

Op maandagavond, tussen half acht en kwart over acht, wordt aan drie groepen tegelijkertijd catechisatie gegeven in 't Lichtschip :

- Voortgezet onderwijs klas 1-2
- Voortgezet onderwijs klas 3-4
- Jongeren die ouder zijn

Daarnaast is er ook de belijdeniscatechisatie. 
Informatie daarover kunt u opvragen bij de scriba (zie contact kerkenraad)

Discover is de jeugdclub van de gemeente voor jongeren in de leeftijdscategorie 15+. De club komt tijdens het winterseizoen een keer per drie weken bij elkaar op zondagavond na de kerkdienst. De bijeenkomsten hebben een verschillend karakter. Er zijn bijeenkomsten waarin een Bijbelstudie gedaan wordt en er zijn vrije avonden. De vrije avonden staan in het teken van ontspanning en het ontwikkelen van vriendschappen, onder andere door het spelen van allerlei groepsspellen. Daarnaast worden er elk jaar diverse activiteiten georganiseerd voor en door de jongeren.
In het voorjaar gaan we met z’n allen een weekend weg.
Heb je zelf nog leuke ideeën? We horen het graag! Tot ziens.

Gegevens van een contactpersoon kunnen opgevraagd worden bij de jeugdouderling (zie contact kerkenraad)

Alle kinderen/jongeren tussen de 7 en 15 jaar zijn van harte uitgenodigd naar de kinder- of jeugdclubs te komen.
Op de clubavonden doen we verschillende dingen. Een vast onderdeel van de avond is het behandelen van een gedeelte uit de Bijbel. Dit doen we aan de hand van een tijdschrift: Spirit, Bouwsteen of Bouwsteen Junior. Daarna wordt er meestal geknutseld of een spel gedaan. Ook wordt het gewaardeerd als je zelf met ideeën komt.
De clubavonden vinden eens in de veertien dagen plaats op woensdagavond 18.30 - 20.00 uur in ‘t Lichtschip. De data staan vermeld in de agenda op deze website. Als je meer wilt weten, kun je dat aan iemand van de leiding vragen

Het Zoeklicht (7-8 jaar)

De Wegwijzer (9-11 jaar)

De Windroos (12-15 jaar)

Gegevens van een contactpersoon kunnen opgevraagd worden bij de jeugdouderling (zie contact kerkenraad)

De jeugdouderling wordt ondersteund door een jeugdcommissie. Deze commissie helpt bij het maken van beleid en draagt zorg voor de uitvoering en de continuïteit van het jeugdwerk. Jaarlijks bezoekt de jeugdcommissie de jongeren tussen de 12 en 20 jaar. In de jeugdcommissie zitten:

Contactpersoon is de jeugdouderling (zie contact kerkenraad)

De klankbordgroep bestaat uit ouders met kinderen uit diverse leeftijdsgroepen en een jeugdwerker. Het doel is om kinderen en jongeren te blijven betrekken bij preek en eredienst. De klankbordgroep doet dit door naar de kerkenraad met praktische voorstellen te komen. Het gebed is hierbij onmisbaar.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de jeugdouderling (zie contact kerkenraad)

Binnen de kerkenraad is er een jeugdouderling, die een aanspreekpunt wil zijn voor de jongeren. Het voert te ver om in detail allerlei taken te noemen die door de jeugdouderling worden uitgevoerd.

In hoofdlijnen kunnen de volgende taken genoemd worden:

- Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van beleid aangaande het jeugdwerk;
- Aanspreekpunt zijn voor leidinggevenden en kerkenraad voor het jeugdwerk;
- Aandacht geven aan jongeren en leidinggevende door bezoekwerk en  gesprekken;
- Zoeken naar momenten en mogelijkheden voor toerusting en geloofsopbouw  van leidinggevenden en jongeren;
- Oppakken van knelpunten die (direct) aandacht behoeven en overige onderwerpen aangaande het jeugdwerk;
- Stimuleren en faciliteren van leidinggevenden;
- Aanspreekpunt zijn als voorzitter jeugdcommissie voor clubs/leidinggevenden

De ouderling is bovendien een vertrouwenspersoon met een ambtsgeheim, die nastreeft iemand te zijn met een liefdevol oog en een open oor voor de jeugd.De gesprekken die er tussen jongeren en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zijn vertrouwelijk.
De vertrouwenspersoon kan vragen beantwoorden, advies geven, helpen met het vinden van hulp of met doen van aangifte bij de politie / in geval van mishandeling.

De jeugdouderling is:

Ewout den Hartog (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda