In de tachtiger jaren ontstond er in Oostelijk-Flevoland behoefte aan een Gereformeerde prediking. Er werd een Evangelisatie opgericht. Na tien jaren als Evangelisatie te hebben bestaan, kwamen in 1992 de beide Moderamina van de Nederlandse Hervormde en de Gereformeerde Synode naar Lelystad om een vorm te geven aan een Buitengewone wijkgemeente van Gereformeerde Bondssignatuur onder de Federatie te Lelystad, de SOW-gemeente.

Het resultaat was de wijkgemeente met de naam ‘Hervormde Pastoraatsgemeente’. Op 29 september 1993 kwam de kerkenraad (Pastoraatscommissie geheten) voor het eerst bijeen. De mannen van het eerste uur zijn de heren Van Bruggen, Heijboer, Hoogendoorn, Ruiter, Vuuregge,Van den Bergh en de heer Zevering. Op die eerste vergadering werd gesproken over een ‘profielschets’ van de eerste predikant die men onder Gods zegen aan deze prille gemeente verbonden zag. Voortvarend als men was, werd in de tweede vergadering van 27 oktober 1993 al gesproken over de bevindingen van de hoorcommissie die bij kandidaat G. van den Brink op ‘bezoek’ waren geweest. Unaniem werd kandidaat Van den Brink door de hoorcommissie voorgesteld om te beroepen als eerste herder en leraar van de Hervormde Pastoraatsgemeente. De Federatie ging akkoord met het uitbrengen van een beroep voor 50%. In de notulen van de 3e vergadering op 22 november 1993 wordt medegedeeld dat ‘met verheuging de federatieraad heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op kandidaat G. van den Brink, met de grootst mogelijke meerderheid van de Centrale kerkenraad’. De voorzitter ‘feliciteert’ kandidaat Van den Brink met het in hem gestelde vertrouwen.

Op de kerkenraadsvergadering van 16 september 1998 deelt Ds. G. v.d. Brink aan de kerkenraad mee dat hij de stem van God heeft ervaren door ‘over te steken naar Bilthoven’. Hij legt de gemeente in Gods handen, in de wetenschap dat God doorgaat met wat Hij eens, ook met onze gemeente, begon.

Op 26 april 2000 wordt in de ontstane vacature Kandidaat G.C. Bergshoeff beroepen, die na aanvaarding van het beroep op 17 september 2000 bevestigd wordt. Hij zal tot september 2005 herder en leraar tot zegen van de Hervormde Pastoraatsgemeente blijven.

In zijn periode heeft hij veel moeten samenwerken en over en weer contact moeten onderhouden met de predikanten en de Centrale Kerkenraad van de Federatie. Hij heeft dat contact mogen onderhouden.

Ondanks dat het contact met de Federatie goed verliep, werd het als een gemis gevoeld dat de Pastoraatsgemeente geen eigen rechtspersoonlijkheid bezat. Dit gemis openbaarde zich bijv. bij de wens een pastorie aan te kopen. De kerkenraad van de HPG heeft toen zijn best gedaan nog voor de totstandkoming van de Protestantse Kerken in Nederland in 2004 tot een buitengewone wijkgemeente-oude-stijl te komen, d.w.z. in nauwe verbondenheid met de plaatselijke gemeente. Dit voorstel werd tot onze spijt in de gemeentevergadering verworpen.

Op 1 mei 2004 is daarop de procedure in werking gesteld om een Hervormde gemeente te worden náást de federatie van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Lelystad. De nieuwe Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland kent nl. geen ‘buitengewone wijkgemeente’ meer, maar wel naast de Protestantse gemeente de Hervormde gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse gemeente.
Vrijwel gelijktijdig met de vorming van de Protestantse gemeente te Lelystad kwam op 20 februari 2008 bij notariële akte de Hervormde gemeente te Lelystad tot stand. Een juridisch zelfstandige gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur, waarvan Dr. J. Kommers de eerste predikant mocht zijn. Hij ging in 2011 met emeritaat.

Op 13 oktober 2013 werd proponent W.J. Westland bevestigd tot predikant van de Hervormde Gemeente Lelystad.  Hij vertrok op 8 april 2018 naar Hardinxveld-Giessendam

Sinds 7 juni 2020 wordt de gemeente gediend door ds. C.H. Hogendoorn, daarvoor predikant in Katwijk aan Zee. 

Het logo

De kerkenraad heeft aan enkele jongelui uit de gemeente gevraagd een nieuw logo te ontwerpen. Zij hebben een logo ontworpen waarin de initialen van de naam van de gemeente duidelijk is verwerkt: Hervormde gemeente Lelystad en daarbij hebben zij kans gezien een tweetal christelijke symbolen aan het logo toe te voegen, nl. het kruis en het Ichthus-teken.
Het kruis verwijst naar het verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus en naar Zijn overwinning op de dood. Zo draagt het logo ook een boodschap uit.

 

Ichthus is het Griekse woord voor vis en geeft al vanaf de vroegste tijden aan dat men christen is. De letters van het woord staan voor: I(ezus) CH(ristus), TH(eos), U(ios) = zoon) en S(oter = Redder), dus omvat de belijdenis: Jezus Christus, de Zoon van God, is Verlosser.
Oorspronkelijk was het een geheim teken uit de tijd van de vervolgingen in de Romeinse tijd waardoor men aan vermoede medechristenen bekendmaakte dat men christen was. In onze tijd heeft men dit symbool nieuw leven in geblazen door achterop de auto het Ichthus-teken te plakken.

Daarnaast wordt ook het logo van de Protestantse Kerk Nederland gevoerd om duidelijk aan te geven dat de Hervormde gemeente tot de Protestantse Kerk behoort.

Er zijn afspraken gemaakt hoe beide verschijningsvormen van de Protestantse Kerk in Lelystad elkaar in de toekomst zullen vasthouden.

 

Extra

Klik hier voor document met een stukje over de Lelystadse kerkgeschiedenis door de dames
G. Meuleman-van de Wetering en R. van der Zwan-Meuleman

Kerkdiensten

Agenda