Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg, (www.IDO-Lelystad.nl ) staat voor  “helpen wie geen helper heeft”, en gaat uit van inmiddels 9 samenwerkende kerken in Lelystad. Het is een organisatie die in onze stad kosteloos hulp biedt aan mensen  die geen helper hebben, eenzaam zijn, die tussen wal en schip dreigen te vallen, gebrek lijden  of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen.

Voor die hulp staan meer dan 200 vrijwilligers klaar, die worden begeleid en ondersteund door enkele professionele krachten. 

Stichting IDO is een overkoepelende stichting en bestaat uit 4 werkvelden, te weten: twee inloophuizen, een schuldhulpverleningsorganisatie en een voedselbank.

 

Het IWW (Inloophuis Waterwijk, Oostzeestraat 9-11): een gewoon rijtjeshuis in de wijk, een gastvrij huis, gerund door enthousiaste vrijwilligers. Een huis, waar je zo maar zonder bellen kan binnenlopen voor een kop koffie of een praatje. Waar je nu eens geen motief nodig hebt om binnen te komen, waar iemand naar je luistert als je eens jouw verhaal kwijt wilt en waar hulp wordt geboden als dat nodig is. Voor de bewoners van de wijk zijn we een gastvrije woonkamer waar een sfeer van vertrouwdheid heerst, waar je gemakkelijk met elkaar in contact kunt komen.

Zo draagt het Inloophuis bij aan gemeenschapsvorming in de wijk. 

IOH (Inloophuis Open Haven, Fjord 155): is er voor iedereen. Ben je om welke reden dan ook dakloos of thuisloos geworden?

Heb je een verslavingsprobleem? Voel je je eenzaam? Wil je gewoon eens komen kijken?

Je bent van harte welkom. 

ISL (IDO Schuldhulpverlening Lelystad, Oostzeestraat 7): geeft ondersteuning aan mensen met financiële problemen, voor zover deze nog niet of niet meer terechtkunnen bij overheidsinstellingen of andere particuliere instellingen die zich bezighouden met financiële hulpverlening.  

De stichting stelt zich ten doel: 

Schuldhulpverlening; leveren van een bijdrage aan het hervinden van zelfrespect en gevoel van eigenwaarde; het bieden van perspectief en morele steun; het vergroten van sociale weerbaarheid; 

Het tegengaan van sociale uitsluiting; het bevorderen van maatschappelijke participatie. 

DKV (St. De Korenaar Voedselbank, Asfaltstraat 2): mensen die door verschillende oorzaken financieel niet in staat zijn om in de eerste levensbehoefte te voorzien, kunnen een beroep doen op een voedselpakket van “de Korenaar”.

Dit geldt voor iedereen die aan de financiële criteria  van “de Korenaar” voldoet, zoals die door de landelijke organisatie van voedselbanken zijn vastgesteld.

Het IDO voert voor de kerken een deel van de diaconale opdracht uit: omzien naar naasten in onze woonplaats, een vangnet zij voor diegenen die het moeilijk hebben. Het IDO ontvangt financiële bijdragen van de deelnemende kerken, van de Gemeente Lelystad,  diverse sponsoren en via giften.

Ook dit is een opdracht die wij als christenen mee krijgen.

Gegevens van de coördinator kunt u opvragen bij de secretaris van de diaconie (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda